Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:168

Publicerad den 11 april 2018
Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 6 b § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:71, bet. 2017/18:FiU35, rskr. 2017/18:201.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51.

6 b §

3) Ett kontoförande institut får uppdra åt någon annan att utföra registreringsåtgärder i avstämningsregister. För ett sådant uppdrag gäller artikel 30.1 d–i, 30.2 och 30.3 i förordningen om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen. Det som anges där om värdepapperscentraler ska i stället avse det kontoförande institutet.

3)

Senaste lydelse 2016:51.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:168

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)