Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:323

Publicerad den 3 maj 2018
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 12 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

2)

Lagen omtryckt 1992:558.

12 §

3) Inför upprättandet av ett prospekt och vid offentliggörande av det enligt 28–30 §§ får, i syfte att upprätta och offentliggöra prospektet, de personuppgifter behandlas som prospektet ska innehålla, inklusive sådana uppgifter som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). I den utsträckning det krävs enligt 28–30 §§ får personuppgifterna i prospektet föras över till en stat utanför EES.

3)

Senaste lydelse 2005:833.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:323

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)