Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:327

Publicerad den 3 maj 2018
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 2 a § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

2 a §

2) Ett kreditinstitut ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för kreditinstitutets verksamhet.

2)

Senaste lydelse 2014:982. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:327

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)