Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:328

Publicerad den 3 maj 2018
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 8 §, 8 kap. 4 a §, 10 kap. 15 § och 13 kap. 2 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

8 §

2) Ett företag som avses i 4 § och som har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse från filial i Sverige ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

2)

Senaste lydelse 2017:679. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

4 a §

3) Ett värdepappersbolag ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

3)

Senaste lydelse 2014:985. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

15 §

4) Den som tillhandahåller en datarapporteringstjänst ska ha ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

4)

Senaste lydelse 2017:679. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

2 a §

5) En börs ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelser som gäller för verksamheten.

5)

Senaste lydelse 2017:679. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:328

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)