Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:329

Publicerad den 3 maj 2018
Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2010:751) om betaltjänster

1)

Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

dels att 6 kap. 8 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 6 kap. 8 § ska utgå,

dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

Om en betaltjänstleverantör eller den som ansvarar för ett betalningssystem granskar betalningstransaktioner för att kunna upptäcka sådana transaktioner som leverantören eller den ansvarige för betalningssystemet misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i bedrägeri i samband med tillhandahållande eller användning av betaltjänster, får leverantören eller den som ansvarar för ett betalningssystem behandla personuppgifter samt föra register enligt 2–9 §§.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:329

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)