Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:330

Publicerad den 3 maj 2018
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 14 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

En personuppgift som anger att en försäkringstagare har vidtagit dispositioner beträffande försäkringsbelopp som utfaller i framtiden till förmån för någon annan får inte lämnas ut till förmånstagaren om uppgiften behandlas enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:330

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)