Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:345

Publicerad den 3 maj 2018
Förordning om ändring i förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän
Utfärdad den 26 april 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän

dels att 3 kap. 6 och 7 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 1, 8 och 9 §§ och 5 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

Registret över verkliga huvudmän förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret ska hållas tillgängligt hos Bolagsverket.

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för registret över verkliga huvudmän.

En personuppgift i registret ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av Bolagsverkets eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid sökning i registret får personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning inte användas som sökbegrepp.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 2 kap. 1 § andra stycket och 3 kap. 8 § får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:345

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)