Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:399

Publicerad den 7 maj 2018
Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 7 § minerallagen (1991:45) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220.

2) Bestämmelser som berör verksamhet som avses i denna lag finns i miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och kulturmiljölagen (1988:950).

2)

Senaste lydelse 2013:668.

Bestämmelser om rätt att förvärva och inneha eller på annat sätt ta befattning med kärnämne eller mineral med halt av sådant ämne finns även i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Bestämmelser om rätt i övrigt att bedriva verksamhet med strålning finns i strålskyddslagen (2018:396).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:399

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)