Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:450

Publicerad den 9 maj 2018
Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 kap. 5 § alkohollagen (2010:1622) ska upphöra att gälla.

1)

Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:450

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)