Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:450 Publicerad den 9 maj 2018Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)Utfärdad den 3 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261. föreskrivs att 13 kap. 5 § alkohollagen (2010:1622) ska upphöra att gälla.Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)