Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:572

Publicerad den 30 maj 2018
Lag om ändring i tobakslagen (1993:581)
Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 c § tobakslagen (1993:581)2) ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2018.

1)

Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.

2)

Lagen omtryckt 2005:369.

Senaste lydelse av 19 c § 2010:682.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)