Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:580 Publicerad den 30 maj 2018Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)Utfärdad den 24 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304. föreskrivs att 9 kap. 6 § alkohollagen (2010:1622) ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2018.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)