Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:642

Publicerad den 5 juni 2018
Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 1 § minerallagen (1991:45) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:212, bet. 2017/18:NU13, rskr. 2017/18:277.

2) Denna lag gäller undersökning och bearbetning av fyndigheter på egen eller annans mark av följande mineraliska ämnen (koncessionsmineral):

2)

Senaste lydelse 2014:782.

  1. antimon, arsenik, beryllium, bly, cesium, guld, iridium, järn som förekommer i berggrunden, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, lantan och lantanider, litium, mangan, molybden, nickel, niob, osmium, palladium, platina, rodium, rubidium, rutenium, silver, skandium, strontium, tantal, tenn, titan, torium, vanadin, vismut, volfram, yttrium, zink och zirkonium,

  2. andalusit, apatit, brucit, flusspat, grafit, kyanit, leror som är eldfasta eller klinkrande, magnesit, magnetkis, nefelinsyenit, sillimanit, stenkol, stensalt eller annat salt som förekommer på liknande sätt, svavelkis, tungspat och wollastonit,

  3. olja, gasformiga kolväten och diamant.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:642

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för

a) undersökningstillstånd som har meddelats före ikraftträdandet,

b) ärenden om förlängning av undersökningstillstånd som har inletts hos bergmästaren före ikraftträdandet, och

c) ärenden om undersökningstillstånd som har inletts hos bergmästaren före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)