Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:732

Publicerad den 8 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2011:755) om elektroniska pengar

1)

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

dels att 5 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 10 a §, och närmast före 3 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Utbetalning i ett institut för elektroniska pengar som är en ekonomisk förening

I ett institut för elektroniska pengar som är en ekonomisk förening får en utbetalning enligt 10 kap. 11 eller 16 § eller 13 kap. 2 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar genomföras bara om det kan göras med hänsyn till denna lag.

En revisor eller en särskild granskare ska omedelbart rapportera till Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett institut för elektroniska pengar får kännedom om förhållanden som

  1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av någon författning som reglerar institutets verksamhet,

  2. kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller

  3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag i institutets moderföretag eller dotterföretag eller i ett företag som har en likartad förbindelse med institutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:732

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)