Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:775

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 och 29 §§ marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347.

2) Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

2)

Senaste lydelse 2018:174.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i

 • socialförsäkringsbalken,

 • lagen (1992:1672) om paketresor,

 • tobakslagen (1993:581),

 • lotterilagen (1994:1000),

 • sjölagen (1994:1009),

 • lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

 • lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

 • lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,

 • lagen (1999:158) om investerarskydd,

 • lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

 • lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 • lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

 • prisinformationslagen (2004:347),

 • lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,

 • försäkringsavtalslagen (2005:104),

 • lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

 • lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

 • lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 • lagen (2010:510) om lufttransporter,

 • radio- och tv-lagen (2010:696),

 • lagen (2010:751) om betaltjänster,

 • alkohollagen (2010:1622),

 • konsumentkreditlagen (2010:1846),

 • lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt,

 • lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 • lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring,

 • lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar,

 • lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden,

 • lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter,

 • lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner,

 • lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel, och

 • lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

3) En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknadsstörningsavgift) om näringsidkaren, eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot

3)

Senaste lydelse 2017:427.

 • 7 §,

 • 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12–17 §§,

 • 18 §,

 • 20 §, eller

 • någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG.

Detsamma gäller om en näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i

 • 64 kap. 46 § socialförsäkringsbalken,

 • 14 § första stycket 2 eller 3 eller 14 a § första stycket 2 eller 3 tobakslagen (1993:581),

 • 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622),

 • 8 kap. 7 § första stycket, 8, 9 eller 14 § första eller andra stycket samt 15kap. 4 § radio- och tv-lagen (2010:696),

 • 11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller 8 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara till andra än konsumenter,

 • 11 § första stycket 2 eller 12 § lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen.

Avgiften tillfaller staten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:775

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Linda Utterberg
(Finansdepartementet)