Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:797

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2)

Lagen omtryckt 1992:558.

1 §

3) Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 3 h § får inte överklagas.

3)

Senaste lydelse 2015:958.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:797

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)