Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:804

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2) Varje institut som omfattas av garantin ska betala en årlig avgift till garantimyndigheten. Avgiften för ett år grundas på institutens insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin.

2)

Senaste lydelse 2016:625.

Institutens sammanlagda avgifter för ett år ska uppgå till ett belopp som motsvarar 0,1 procent av insättningarna.

Andra stycket behöver inte tillämpas när avgiften för ett enskilt institut

  1. bestäms enligt 14 § första och andra styckena,

  2. bestäms genom ändring av beslut enligt 3739 §§ förvaltningslagen (2017:900), eller

  3. efter överklagande bestäms av allmän förvaltningsdomstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:804

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)