Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:807

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 1 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51.

3) Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut i ärenden som avses i 9 kap. 6 § andra stycket, 9 och 20 §§ får dock inte överklagas.

3)

Senaste lydelse 2016:51.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 9 kap. 6 och 14 §§ eller om återkallelse enligt 9 kap. 15 § första stycket ska gälla omedelbart.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:807

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)