Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:817

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

1 §

2) Finansinspektionens beslut enligt 13 kap. 12 § och 15 kap. 9 a § och 18 § tredje stycket får inte överklagas.

2)

Senaste lydelse 2015:184.

Finansinspektionens beslut som avses i 10 kap. 1 § andra stycket 1 får överklagas till regeringen.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:817

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)