Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:829

Publicerad den 15 juni 2018
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 kap. 16 § och 26 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

16 §

I fråga om ledamöterna i en disciplinnämnd tillämpas bestämmelserna i 1618 §§ förvaltningslagen (2017:900) om jäv.

1 §

2) Finansinspektionens beslut enligt 23 kap. 11 § och 25 kap. 10 a §, 17 § andra stycket och 19 e § får inte överklagas.

2)

Senaste lydelse 2017:679.

Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:829

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Linnéa Klefbäck
(Finansdepartementet)