Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:919

Publicerad den 15 juni 2018
Förordning om ändring i förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 5 kap. 5 § förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse.

1) I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 2 kap. 1 § andra stycket och 3 kap. 8 § får dock inte överklagas.

1)

Senaste lydelse 2018:345.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:919

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)