Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1223

Publicerad den 28 juni 2018
Lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.

2)

Lagen omtryckt 2004:319.

Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:639.

3) En fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska ansöka om registrering hos Finansinspektionen. Ansökan behöver inte göras av

3)

Senaste lydelse 2017:639.

  1. företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 1–3, 6, 8, 9, 11 och 12 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och

  2. fysiska eller juridiska personer som bedriver försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Finansinspektionen ska registrera personer som kommit in med ansökan, om

  1. det finns skäl att anta att verksamheten kommer att drivas på ett sätt som är förenligt med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen, och

  2. kravet på ägare och ledning i 3 § första stycket är uppfyllt.

Den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut om föreläggande enligt 7, 9 eller 11 § att upphöra med verksamheten har fått laga kraft. Ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre ägnar sig åt verksamhet som omfattas av lagen eller om det på något annat sätt framgår att registreringsplikt inte längre gäller.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1223

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)