Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1349

Publicerad den 2 juli 2018
Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:206, bet. 2017/18:KU46, rskr. 2017/18:418.

Lagen är tillämplig på

  1. svenska juridiska personer,

  2. utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige, och

  3. fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar truster eller liknande juridiska konstruktioner.

Lagen är inte tillämplig på

  1. staten, landsting, kommuner och kommunalförbund samt juridiska personer över vilka staten, landsting, kommuner och kommunalförbund, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande,

  2. aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES,

  3. dödsbon, och

  4. konkursbon.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1349

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)