Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1393

Publicerad den 4 juli 2018
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 6 kap. 1 a, 2 b och 15 §§ sparbankslagen (1987:619)3) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.

3)

Lagen omtryckt 1996:1005.

4) Om styrelsen i en sparbank tar emot eller upprättar förslag till stämmobeslut om likvidation enligt 1 §, ska styrelsen underrätta Riksgäldskontoret och Finansinspektionen om förslaget.

4)

Senaste lydelse 2015:1021.

Om sparbanken är försatt i resolution eller om Riksgäldskontoret inom sju dagar från det att myndigheten tog emot en sådan underrättelse meddelar styrelsen att sparbanken ska försättas i resolution, får kallelse till en sparbanksstämma där frågan om likvidation ska prövas inte utfärdas.

5) Bolagsverket ska underrätta Riksgäldskontoret om en ansökan om tvångslikvidation enligt 2 § kommer in till verket. Bolagsverket ska också underrätta Finansinspektionen om ansökan gjorts av sparbankens styrelse, styrelseledamot eller huvudman.

5)

Senaste lydelse 2015:1021.

Bolagsverket får inte besluta om likvidation, om Riksgäldskontoret inom sju dagar från det att myndigheten tog emot en sådan underrättelse har meddelat att sparbanken är försatt eller ska försättas i resolution.

Om det enligt likvidatorernas slutredovisning finns ett överskott, ska detta, enligt vad sparbanksstämman bestämmer, användas för allmännyttiga eller därmed jämförliga ändamål. Sparbanksstämmans beslut ska underställas Finansinspektionen, som ska se till att överskottet används i enlighet med vad sparbanksstämman beslutat.

Om en sparbank i samband med likvidation överlåter sin rörelse till en annan sparbank, ska överskottet trots vad som sägs i första stycket gå till den andra sparbanken. Om överlåtelsen sker till ett bankaktiebolag som tidigare övertagit en sparbanks rörelse i samband med ombildning enligt 8 kap., ska överskottet, enligt vad sparbanksstämman bestämmer, gå till en stiftelse som har uppkommit vid en sådan ombildning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1393

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Fredrik Opander
(Finansdepartementet)