Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Publicerad den 6 november 2018
Utfärdad den 1 november 2018

1 §

I denna lag finns bestämmelser om skyldighet för statsråden och vissa offentliga funktionärer vid statliga myndigheter, kommuner och regioner att anmäla innehav av finansiella instrument.

Lagen gäller inte myndigheter under riksdagen och inte heller de allmänna pensionsfonderna.

SFS 2019:994

2 §

I denna lag betyder

finansiellt instrument: det som anges i1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

insiderinformation: sådan information som anges i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

3 §

Statsråden är skyldiga att anmäla sina innehav av finansiella instrument.

4 §

Om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation inom en myndighet, ska de som ingår i myndighetens ledning vara skyldiga att anmäla sina innehav av finansiella instrument.

Regeringen får meddela föreskrifter om vid vilka myndigheter en sådan anmälningsskyldighet ska gälla. Regeringen får också besluta om sådan anmälningsskyldighet i ett enskilt fall.

Hänvisad författning:

Se Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 32:6, inf. i Bih.

5 §

En myndighet som omfattas av föreskrifter eller ett beslut som har meddelats med stöd av 4 § andra stycket ska besluta att andra arbetstagare och uppdragstagare vid myndigheten ska vara anmälningsskyldiga, om det behövs med hänsyn till deras tillgång till insiderinformation.

6 §

Regeringskansliet ska besluta att arbetstagare och uppdragstagare vid myndigheten ska vara anmälningsskyldiga, om det behövs med hänsyn till deras tillgång till insiderinformation.

7 §

Om det behövs med hänsyn till förekomsten av insiderinformation inom en kommun eller en region, får kommunen eller regionen besluta att de arbetstagare eller uppdragstagare som kommunen eller regionen bestämmer ska vara skyldiga att anmäla sina innehav av finansiella instrument.

SFS 2019:994

8 §

Finansiella instrument som den anmälningsskyldige indirekt förfogar över ska, i den utsträckning det följer av föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 10 § första stycket 1, likställas med sådana som den anmälningsskyldige innehar och därmed omfattas av anmälningsskyldigheten enligt denna lag.

9 §

Den som är anmälningsskyldig ska till myndigheten, kommunen eller regionen anmäla sitt innehav av finansiella instrument och ändringar i innehavet. Statsråden ska göra sådan anmälan till Regeringskansliet.

Om den som är anmälningsskyldig inte innehar några finansiella instrument, ska han eller hon anmäla det.

Myndigheten, kommunen eller regionen ska föra en förteckning över anmälningarna.

SFS 2019:994

10 §

Regeringen får meddela föreskrifter om

  1. att finansiella instrument som den anmälningsskyldige indirekt förfogar över ska likställas med sådana som den anmälningsskyldige innehar, och

  2. undantag från anmälningsskyldighet i fråga om vissa finansiella instrument.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras och om hur en myndighet ska fatta beslut om och hantera de anmälningar som görs.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1625

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Genom lagen upphävs lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet förvissa innehav av finansiella instrument.

SFS 2019:994

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.

Anmärkt författning:

F (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument.