Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1674

Publicerad den 20 november 2018
Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 9 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51.

9 §

    Ett avstämningskonto för förvaltarregistrerade finansiella instrument ska innehålla

  1. förvaltarens företagsnamn, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,

  2. anmärkning om att instrumenten förvaltas för annans räkning,

  3. i fråga om aktier, de uppgifter som avses i 4 kap. 18 § första stycket 1–5 samt andra stycket, och

  4. i fråga om skuldförbindelser, de uppgifter som avses i 4 kap. 19 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1674

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Anna Jegnell
(Finansdepartementet)