Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1684

Publicerad den 20 november 2018
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 18 § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter bara om jämförelsen

  1. inte är vilseledande,

  2. avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål,

  3. på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna,

  4. inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan deras produkter, varumärken, företagsnamn eller andra kännetecken,

  5. inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, företagsnamn eller andra kännetecken,

  6. i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning,

  7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är förknippat med näringsidkarens varumärke, företagsnamn eller andra kännetecken eller varans ursprungsbeteckning, och

  8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat varumärke eller företagsnamn.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1684

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Linda Utterberg
(Finansdepartementet)