Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1688 Publicerad den 20 november 2018Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)Utfärdad den 15 november 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14. föreskrivs att 13 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.13 kap.2 §2 §Registret får innehålla uppgifter om dem som har tillstånd eller bedriver verksamhet enligt denna lag.I registret får behandlas uppgifter omnamn eller företagsnamn, person-, samordnings-, registrerings- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, ochden verksamhet som tillståndet avser och om villkor som har meddelats för denna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)