Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1689

Publicerad den 20 november 2018
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 50 §, 12 kap. 11 och 88 §§, 13 kap. 39 § och rubrikerna närmast före 11 kap. 50 §, 12 kap. 88 § och 13 kap. 39 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14.

Försäkringsaktiebolagets företagsnamn

Ett försäkringsaktiebolags företagsnamn ska innehålla ordet försäkring.

2) Ett ömsesidigt försäkringsbolags bolagsordning ska innehålla uppgifter om

2)

Senaste lydelse 2018:731.

 1. bolagets företagsnamn,

 2. den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte,

 3. föremålet för bolagets verksamhet, varvid det ska anges särskilt om rörelsen ska avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäkring,

 4. om försäkringsrörelse ska drivas utanför EES,

 5. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter, revisorer och eventuella styrelsesuppleanter som får utses av bolagsstämman och tiden för styrelseledamöternas och revisorernas uppdrag,

 6. den krets av försäkrade som i denna egenskap är delägare, om inte bara försäkringstagarna är delägare,

 7. garantikapitalet,

 8. regler för hur rösträtten och förslagsrätten ska utövas och hur beslut ska fattas på stämman, varvid det ska anges särskilt i vilken utsträckning garanterna ska ha rösträtt,

 9. för vilka försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och i vilken ordning uttaxering kan ske hos delägarna i skadeförsäkringsföretag och hur uttaxeringen ska genomföras,

 10. i vilken ordning garanterna ska betala in det tecknade garantikapitalet,

 11. om och i vilken ordning vinst ska delas ut till garanterna och i vilken ordning garantikapitalet ska återbetalas,

 12. hur en bolagsstämma ska sammankallas,

 13. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie bolagsstämma,

 14. de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst eller, i ett livförsäkringsbolag, på annat sätt täcka bolagets förlust,

 15. antal och sammanlagt belopp av de försäkringar som ska vara tecknade innan bolaget kan anses bildat,

 16. hur tillgångarna ska fördelas mellan delägarna vid bolagets upplösning, och

 17. det som ska gälla för sådana förlagsinsatser som avses i 11 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, om sådana ska förekomma.

Om försäkringsbolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska det anges i bolagsordningen.

Företagsnamn

Ett ömsesidigt försäkringsbolags företagsnamn ska innehålla orden ömsesidig och försäkring. Om verksamheten avser att meddela försäkring av egendom bara inom ett begränsat geografiskt område, ska företagsnamnet ange området för bolagets verksamhet men ordet ömsesidig får utelämnas.

Bolagets styrelse får anta ett särskilt företagsnamn. Ett särskilt företagsnamn får inte innehålla ordet ömsesidig.

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från företagsnamn som är införda i det register som avses i 14 kap. 1 §. I övrigt finns bestämmelser om registreringen i lagen (2018:1653) om företagsnamn.

Företagsnamn

3) I stället för bestämmelserna i 20 kap. 1 § första stycket första meningen och 2 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar om en förenings företagsnamn gäller för försäkringsföreningar att dess företagsnamn ska innehålla ordet försäkringsförening och att ordet försäkringsförening eller en förkortning av det uttrycket inte får finnas med i ett särskilt företagsnamn.

3)

Senaste lydelse 2018:731.

Endast försäkringsföreningar får i sitt företagsnamn använda uttrycket försäkringsförening.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1689

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)