Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1792

Publicerad den 28 november 2018
Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 8 § och 9 kap. 1 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

8 §

2) Ett försäkringsföretag och ett blandat finansiellt holdingföretag är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

2)

Senaste lydelse 2017:1010.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. hur balansomslutningen och kapitalkraven ska beräknas enligt 2 kap. 2–4 §§,

  2. de närmare förutsättningarna för att tillämpa bestämmelsen i 3 kap. 4 §,

  3. hur kapitalbasen och kapitalkraven ska beräknas enligt 5 kap. 3–5 §§,

  4. hur riskkoncentrationer enligt 5 kap. 7 § ska värderas,

  5. hur interna transaktioner enligt 5 kap. 9 § ska värderas,

  6. innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 5 kap. 10 §,

  7. sådana riskkoncentrationer och interna transaktioner som ska rapporteras enligt 5 kap. 11 § och fullgörandet av denna rapportering,

  8. kraven på system för riskhantering och rutiner för intern kontroll enligt 5 kap. 13 och 14 §§, och

  9. hur uppgifter enligt 6 kap. 8 § ska lämnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1792

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)