Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1793

Publicerad den 28 november 2018
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 12 och 17 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

12 §

2) Ett värdepappersbolag, en börs och en clearingorganisation är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

2)

Senaste lydelse 2017:1011.

17 §

3) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

3)

Senaste lydelse 2018:1623.

  1. hur uppgifter enligt 12 § ska lämnas,

  2. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 15 §, och

  3. vad en förteckning enligt 16 § ska innehålla.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1793

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Anna Jegnell
(Finansdepartementet)