Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1794

Publicerad den 28 november 2018
Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 14 och 29 §§ lagen (2010:751) om betaltjänster ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

2) Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

2)

Senaste lydelse 2017:1014.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. beräkningen av kapitalkrav enligt 2 § första stycket,

  2. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera medel enligt 6 §,

  3. hur betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska hantera de medel för genomförandet av betalningstransaktioner som avses i 7 § andra stycket och hur stor andel av medlen hos betalningsinstitut eller registrerade betaltjänstleverantörer som omfattas av skyddskraven enligt 7 § tredje stycket,

  4. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 8 §,

  5. hur uppgifter enligt 14 § ska lämnas, och

  6. vad ett betalningsinstitut eller en registrerad betaltjänstleverantör ska iaktta och vilka krav betalningsinstitutet eller den registrerade betaltjänstleverantören ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 28 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1794

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)