Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1795

Publicerad den 28 november 2018
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 kap. 46 och 104 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

2) Ett företag som vid fullgörandet av skyldigheter enligt detta kapitel får sådan kunskap som avses i 45 §, är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

2)

Senaste lydelse 2017:1015.

3) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

3)

Senaste lydelse 2015:700.

  1. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 16–22 §§,

  2. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas när kraven är likvärdiga enligt 30 §,

  3. innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 33 §,

  4. innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt 35 § andra stycket,

  5. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 37 och 49 §§,

  6. företagstyrningssystem inom en grupp enligt 42 §,

  7. innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt 43 §,

  8. hur uppgifter enligt 46 § ska lämnas, och

  9. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 71 § tredje stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1795

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)