Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1796

Publicerad den 28 november 2018
Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2011:755) om elektroniska pengar

1)

Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

dels att 3 kap. 14 §, 5 kap. 27 § och rubriken närmast före 5 kap. 27 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken till 5 kap. ska lyda ”Tillsyn, ingripanden och bemyndiganden”.

2) Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

2)

Senaste lydelse 2017:1016.

Bemyndiganden

3) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

3)

Senaste lydelse 2018:176.

 1. beräkningen av genomsnittligt utestående skulder enligt 2 kap. 3 § 5,

 2. vad som utgör tillräckliga styr- och kontrollformer vid prövning av en ansökan enligt 2 kap. 6 § första stycket 2 a,

 3. beräkningen av kapitalkrav enligt 3 kap. 2 § första stycket,

 4. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 6 §,

 5. hur institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska hantera medel enligt 3 kap. 7 § andra stycket som tagits emot i utbyte mot utgivna elektroniska pengar och andra medel som tagits emot för genomförandet av betalningstransaktioner och hur stor andel av medlen hos instituten eller utgivarna som omfattas av skyddskraven enligt 3 kap. 7 § tredje och fjärde styckena,

 6. vilka uppgifter som ska ges till Finansinspektionen enligt 3 kap. 8 §,

 7. vilka uppgifter som ska anses relevanta enligt 3 kap. 9 §,

 8. hur uppgifter enligt 3 kap. 14 § ska lämnas,

 9. vad institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare ska iaktta och vilka krav institutet eller utgivaren ska uppfylla vid uppdragsavtal enligt 3 kap. 29 §,

 10. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 2 § och när upplysningarna ska lämnas, och

 11. sådana avgifter som avses i 7 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1796

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)