Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1821

Publicerad den 29 november 2018
Förordning om ändring i förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 5 och 11 §§ förordningen (1999:272) om handel med begagnade varor ska ha följande lydelse.

1) Anmälan för registrering enligt 3 § lagen (1999:271) om handel med begagnade varor ska innehålla uppgifter om

1)

Senaste lydelse 2014:1267.

  1. handlarens namn, företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer och postadress,

  2. var försäljningen ska äga rum och hur den ska gå till,

  3. vilka slag av begagnade varor som handeln ska omfatta.

2) Om Polismyndigheten enligt 8 § andra stycket lagen (1999:271) om handel med begagnade varor medgett en handlare undantag från bestämmelsen om liggetid, ska det på inköpsnotorna göras anteckningar om

2)

Senaste lydelse 2014:1267.

  1. när varorna lämnats ut eller bearbetats,

  2. namn, företagsnamn och postadress för den som varorna har lämnats ut till och, om han eller hon inte är känd för handlaren, även personnummer och typ av identitetshandling,

  3. det överenskomna priset för varorna eller, om det inte är fråga om försäljning, villkoren för att varorna ska få lämnas ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1821

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)