Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1839

Publicerad den 29 november 2018
Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 3 kap. 25 § och 4 kap. 16, 30, 32, 33, 37 och 38 §§ försäkringsrörelseförordningen (2011:257) ska ha följande lydelse.

För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska avgifter betalas med följande belopp:

 1. tillstånd enligt 24 kap. 22 § till verkställande av delningsplan, 1 500 kronor,

 2. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor, och

 3. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om försäkringsaktiebolagets företagsnamn på bolagets webbplatser, 1 500 kronor.

1) När ett försäkringsföretag registreras ska följande antecknas i försäkringsregistret:

1)

Senaste lydelse 2012:203.

 1. företagets organisationsnummer,

 2. dagen för tillstånd att driva försäkringsrörelse,

 3. dagen för konstituerande stämma eller, när det gäller försäkringsaktiebolag och försäkringsföreningar, dagen för bildandet,

 4. företagets företagsnamn samt dess lydelse på främmande språk, om en sådan lydelse är angiven i bolagsordning eller stadgar,

 5. företagets särskilda företagsnamn, om styrelsen antagit ett sådant,

 6. den ort i Sverige där företagets styrelse ska ha sitt säte,

 7. föremålet för företagets verksamhet, varvid det särskilt ska anges om verksamheten ska avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäkring,

 8. begränsningar i bolagsordning eller stadgar i fråga om området för direkt försäkringsverksamhet inom Sverige,

 9. om företaget ska driva försäkringsrörelse utanför EES,

 10. sättet för sammankallande av bolags- eller föreningsstämman,

 11. tiden för ordinarie bolags- eller föreningsstämma, om denna anges i bolagsordning eller stadgar,

 12. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem ska utses på annat sätt än av bolags- eller föreningsstämman, hur det i så fall ska ske,

 13. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvisten, hemvisten för utsedd aktuarie,

 14. om försäkringsföretaget ska ha euro som redovisningsvaluta,

 15. den tid som företagets räkenskapsår ska omfatta,

 16. försäkringsföretagets postadress, och

 17. de länder inom EES inom vilka företaget ska bedriva verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring.

I försäkringsregistret får för varje försäkringsföretag, på begäran av företaget, e-postadress och telefonnummer antecknas.

2) En anteckning i försäkringsregistret på grund av anmälan eller underrättelse enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller aktiebolagslagen (2005:551) görs på försäkringsföretagets registerupplägg.

2)

Senaste lydelse 2018:761.

Vid registrering på grund av en anmälan eller underrättelse enligt 16 kap. 12, 24 eller 29 § lagen om ekonomiska föreningar, 14 kap. 4 eller 12 § försäkringsrörelselagen eller 23 kap. 14 eller 25 § eller 24 kap. 16 eller 27 § aktiebolagslagen görs anteckning på både det överlåtande och det övertagande försäkringsföretagets upplägg.

En anteckning om ändring av ett försäkringsföretags företagsnamn och om ett försäkringsföretags likvidation och upplösning ska göras även i den förteckning som anges i 3 §.

Vid sökning av uppgifter som avser ett försäkringsföretag som är upplöst får endast organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp, om det har gått mer än fem år sedan försäkringsföretagets upplösning har registrerats.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 4, 19, 25 och 29 §§ får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp.

3) I en kungörelse enligt 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska försäkringsföretagets företagsnamn och organisationsnummer anges liksom styrelsens säte eller, om försäkringsföretaget är i likvidation, den tingsrätt som handlägger likvidationen.

3)

Senaste lydelse 2018:761.

4) En avgift för registrering ska betalas med följande belopp:

4)

Senaste lydelse 2018:761.

 1. vid anmälan för registrering av ett nybildat försäkringsföretag, 2 200 kronor eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 900 kronor,

 2. vid anmälan av en ändring av företagsnamn eller särskilt företagsnamn eller av företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 900 kronor,

 3. vid anmälan om en bolags- eller föreningsstämmas beslut om likvidation enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 800 kronor,

 4. vid anmälan om att likvidationen ska upphöra och val av styrelse enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen eller 17 kap. 43 § tredje stycket lagen om ekonomiska föreningar, 480 kronor,

 5. vid anmälan om en fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen eller 16 kap. 24 eller 44 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 000 kronor,

 6. vid anmälan om en delning enligt 24 kap. 27 § aktiebolagslagen, 1 000 kronor, och

 7. vid annan anmälan till försäkringsregistret eller då en anteckning i registret annars ska göras, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor.

Om en anmälan enligt 37 § samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt 37 § 2 betalas för varje sådant företagsnamn.

Om det begärs att en registrering ska göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1839

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)