Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1850

Publicerad den 29 november 2018
Förordning om ändring i förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 2 kap. 5 § förordningen (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse.

En anmälan om registrering eller om ändrade förhållanden ska innehålla uppgift om

  1. företagsnamn eller namn och, i förekommande fall, organisationsnummer för den juridiska person eller den trust eller den liknande juridiska konstruktion som anmälan avser,

  2. fullständigt namn, medborgarskap, bosättningsland, personnummer eller samordningsnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för den eller de fysiska personer som är verklig huvudman, och

  3. art och omfattning av den verkliga huvudmannens intresse i den juridiska personen eller trusten eller den liknande juridiska konstruktionen.

Vid indirekt kontroll enligt 1 kap. 4 § andra stycket lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän ska anmälan innehålla uppgift om samtliga mellanliggande juridiska personers, trusters eller liknande juridiska konstruktioners företagsnamn eller namn och, i förekommande fall, organisationsnummer.

En anmälan ska också innehålla uppgift om den juridiska personens eller trustens eller den liknande juridiska konstruktionens postadress och, i förekommande fall, e-postadress.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt första stycket ska anmälas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1850

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)