Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1923

Publicerad den 30 november 2018
Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14 § lagen (2014:836) om näringsförbud ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

Den som har näringsförbud får, trots förbudet, såsom enskild näringsidkare utöva sådan grundlagsskyddad rättighet som avses i

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1923

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Magnus Corell
(Näringsdepartementet)