Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1982

Publicerad den 5 december 2018
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 5 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:7, bet. 2018/19:FiU28, rskr. 2018/19:39.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU.

9 §

3) Ett försäkringsföretag får använda en volatilitetsjusterad riskfri räntestruktur vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna.

3)

Senaste lydelse 2015:700.

Om Europeiska kommissionen har antagit en genomförandeakt med stöd av Solvens II-direktivet och denna gäller för försäkringsföretaget, får företaget för volatilitetsjusteringen endast använda de tekniska uppgifter som anges i den rättsakten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1982

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)