Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:2019

Publicerad den 12 december 2018
Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden2)

1)

Prop. 2018/19:3, bet. 2018/19:FiU29, rskr. 2018/19:54.

2)

Senaste lydelse av 17 § 2018:810.

dels att nuvarande 17 § ska betecknas 19 §,

dels att 1–3, 11, 14 och 15 §§ och rubriken närmast före 14 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 9 a, 14 a, 17 och 18 §§, och närmast före 9 a och 18 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 19 § ska införas en ny rubrik som ska lyda ”Överklagande”.

3) Denna lag gäller för anmälan, godkännande och likställande av system för clearing och avveckling av förpliktelser att betala eller att leverera finansiella instrument (avvecklingssystem) på finansmarknaden.

3)

Senaste lydelse 2016:54.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister finns särskilda regler om clearing och centrala motparter.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 finns särskilda regler om avvecklingssystem för värdepapper.

4) I denna lag avses med

4)

Senaste lydelse 2016:54.

 • administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett avvecklingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

 • anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet, eller ett likställt avvecklingssystem,

 • clearingorganisation: ett företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 • EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 • kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion eller annat därmed jämförbart förfarande,

 • likställt avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som Finansinspektionen enligt 9 a § har beslutat att likställa med ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet,

 • samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem vars administratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som innebär att överföringsuppdrag verkställs mellan systemen, och

 • värdepapperscentral: detsamma som i artikel 2.1.1 i förordning (EU) nr 909/2014, i den ursprungliga lydelsen.

På ansökan av administratören får Finansinspektionen efter att ha gett Riksbanken tillfälle att yttra sig godkänna avvecklingssystem enligt denna lag. Riksbanken får driva avvecklingssystem utan Finansinspektionens godkännande.

Likställda avvecklingssystem

Finansinspektionen får, på ansökan av administratören och efter att ha gett Riksbanken tillfälle att yttra sig, besluta att ett utländskt avvecklingssystem på vilket lagen i en stat utanför EES ska tillämpas ska likställas med ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet.

Ett beslut enligt första stycket får fattas, om

 1. systemet tillgodoser de säkerhetskrav som är förenade med verksamheten och är organiserat på ett sådant sätt att deltagarnas ekonomiska ställning i systemet kan överblickas,

 2. administratören står under betryggande tillsyn av en myndighet eller annat behörigt organ, och

 3. det finns skäl att anta att Finansinspektionen löpande får tillgång till nödvändiga uppgifter om verksamheten.

5) När Finansinspektionen har fått underrättelse om ett konkursbeslut eller ett beslut om företagsrekonstruktion avseende en deltagare i ett anmält avvecklingssystem som inte är ett likställt avvecklingssystem, ska inspektionen omedelbart underrätta den eller de myndigheter som respektive stat inom EES anmält till Europeiska kommissionen eller till Eftas övervakningsmyndighet som behörig mottagare av en sådan underrättelse. Även Europeiska systemrisknämnden och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska omedelbart underrättas.

5)

Senaste lydelse 2012:190.

Tillsyn

Finansinspektionen övervakar att denna lag följs. I fråga om tillsynen gäller vad som är föreskrivet i de lagar som reglerar institutens verksamhet, om inte annat följer av denna lag.

Administratören av ett godkänt eller likställt avvecklingssystem ska lämna Finansinspektionen upplysningar om verksamheten enligt föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. Administratören ska även lämna Finansinspektionen de upplysningar som inspektionen begär.

Administratören av ett godkänt avvecklingssystem ska anmäla till Finansinspektionen vilka som är deltagare i systemet och omedelbart underrätta inspektionen om varje förändring av deltagarkretsen samt förändringar i övrigt av betydelse för systemets funktion.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt denna lag. Om Finansinspektionen för bedömning av en viss fråga vid prövningen eller annars med anledning av förändringar av betydelse för systemets funktion behöver anlita någon med särskild fackkunskap, ska kostnaden för detta betalas av administratören.

Finansinspektionen ska besluta att ett likställt avvecklingssystem inte längre ska vara ett sådant avvecklingssystem, om

 1. det skett förändringar som innebär att förutsättningarna enligt 9 a § inte längre är uppfyllda, eller

 2. administratören av systemet begär det.

Bemyndigande

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. vad en ansökan om godkännande enligt 3 § eller likställande enligt 9 a § ska innehålla,

 2. vilka upplysningar en administratör av ett godkänt eller likställt avvecklingssystem ska lämna till Finansinspektionen enligt 14 a § och när upplysningarna ska lämnas, och

 3. sådana avgifter som avses i 15 § första meningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:2019

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Ansökningar om likställande av avvecklingssystem enligt 9 a § får prövas före ikraftträdandet. Ett beslut om likställande ska gälla tidigast från ikraftträdandet. Finansinspektionen får även ta ut avgifter för prövning av ansökningar om likställande som kommit in till inspektionen före ikraftträdandet.

3. Har en ansökan om likställande av avvecklingssystem enligt 9 a § som avser ett avvecklingssystem som vid tidpunkten för ansökan är anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet av en stat inom EES kommit in till Finansinspektionen, ska avvecklingssystemet, om det därefter inte längre är anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet av en stat inom EES, anses som ett likställt avvecklingssystem till och med den 29 mars 2020. Regeringen får meddela föreskrifter om att ett sådant avvecklingssystem ska anses som ett likställt avvecklingssystem till och med en senare tidpunkt än den 29 mars 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Anna Jegnell
(Finansdepartementet)