Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:2025

Publicerad den 13 december 2018
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 11 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53.

2)

Lagen omtryckt 1992:558.

11 §

3) Ett prospekt ska innehålla all information rörande emittenten och de överlåtbara värdepapperen som är nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittentens och en eventuell garants tillgångar och skulder, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter samt av de överlåtbara värdepapperen. Informationen ska vara skriven så att den är lätt att förstå och analysera.

3)

Senaste lydelse 2010:1009.

Ytterligare bestämmelser om den information som ett prospekt ska innehålla finns i

  1. prospektförordningen,

  2. artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut, och

  3. artikel 29.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:2025

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Anna Jegnell
(Finansdepartementet)