Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:2026

Publicerad den 13 december 2018
Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 15 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3) För varje värdepappersfond ska det finnas en aktuell informationsbroschyr.

3)

Senaste lydelse 2016:892.

Informationsbroschyren ska innehålla

  1. fondbestämmelserna,

  2. de ytterligare uppgifter som behövs för att man ska kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den,

  3. en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil,

  4. uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra åt någon annan att utföra enligt 4 och 5 §§,

  5. uppgifter om vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras i,

  6. för det fall fondmedlen får placeras i derivatinstrument, uppgifter om i vilket syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivatinstrument kan påverka fondens riskprofil, och

  7. uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy.

För en värdepappersfond som hänvisar till ett referensvärde som avses i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 finns det i artikel 29.2 ytterligare bestämmelser om informationsbroschyrens innehåll.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:2026

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Anna Jegnell
(Finansdepartementet)