Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:2029

Publicerad den 13 december 2018
Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 kap. 7 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53.

7 §

Informationsbroschyren för en specialfond ska, utöver det som anges i 10 kap. 1 §, innehålla fondbestämmelserna för fonden. Om fonden hänvisar till ett referensvärde som avses i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, ska informationsbroschyren även innehålla sådan information som avses i artikel 29.2 i den förordningen.

I informationsbroschyren och allt annat marknadsföringsmaterial om specialfonden ska det på en framträdande plats anges

  1. om fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder AIF-förvaltaren använder sig av, och

  2. att fonden är en specialfond.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:2029

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Anna Jegnell
(Finansdepartementet)