Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:124

Publicerad den 19 mars 2019
Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Utfärdad den 14 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter

1)

Prop. 2018/19:43, bet. 2018/19:SoU17, rskr. 2018/19:151.

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 11 kap. 19 och 20 §§, och närmast före 11 kap. 20 § en ny rubrik av följande lydelse.

19 §

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter för unika identitetsmärkningar som avses i artikel 3.9 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

Överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter

20 §

Den myndighet som regeringen bestämmer får till en enskild överlämna uppgiften att vara sådan id-utfärdare som avses i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:124

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019 i fråga om 11 kap. 19 och 20 §§, den 20 maj 2019 i fråga om 3 kap. 7–11 §§, 7 kap. 6 § och 11 kap. 8 och 9 §§, samt i övrigt den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)