Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:131

Publicerad den 20 mars 2019
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Utfärdad den 14 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska införas en ny paragraf, 4 kap. 10 §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:44, bet. 2018/19:FiU35, rskr. 2018/19:149.

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att företag som hör hemma utanför EES under en viss tid får fortsätta att driva värdepappersrörelse och tillhandahålla sidotjänster i Sverige utan tillstånd, om de hade den rätten den 29 mars 2019 med stöd av 1 eller 2 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:131

Denna lag träder i kraft den 29 mars 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Anna Jegnell
(Finansdepartementet)