Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:132

Publicerad den 20 mars 2019
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Utfärdad den 14 mars 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 10 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden2) ska upphöra att gälla vid utgången av 2021.

1)

Prop. 2018/19:44, bet. 2018/19:FiU35, rskr. 2018/19:149.

2)

Senaste lydelse av 4 kap. 10 § 2019:131.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Anna Jegnell
(Finansdepartementet)