Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:182

Publicerad den 10 april 2019
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Utfärdad den 4 april 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:36, bet. 2018/19:TU9, rskr. 2018/19:157.

2) Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

2)

Senaste lydelse 2018:2092.

Bestämmelser om marknadsföring finns bl.a. i

 • socialförsäkringsbalken,

 • sjölagen (1994:1009),

 • lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

 • lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

 • lagen (1996:1118) om marknadsföring av kristallglas,

 • lagen (1999:158) om investerarskydd,

 • lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster,

 • lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 • lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

 • prisinformationslagen (2004:347),

 • lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,

 • försäkringsavtalslagen (2005:104),

 • lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet,

 • lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 • lagen (2010:510) om lufttransporter,

 • radio- och tv-lagen (2010:696),

 • lagen (2010:751) om betaltjänster,

 • alkohollagen (2010:1622),

 • konsumentkreditlagen (2010:1846),

 • lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt,

 • lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 • lagen (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring,

 • lagen (2014:1344) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar,

 • lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden,

 • lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter,

 • lagen (2016:415) om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner,

 • lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel,

 • spellagen (2018:1138),

 • paketreselagen (2018:1217),

 • lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

 • lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, och

 • lagen (2019:181) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:182

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Linda Utterberg
(Finansdepartementet)