Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:278

Publicerad den 22 maj 2019
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument2) ska införas en ny paragraf, 3 kap. 4 §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200.

2)

Lagen omtryckt 1992:558.

3) Ytterligare bestämmelser om förfoganden över finansiella instrument som tillhör någon annan finns i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

3)

Tidigare 3 kap. 4 § upphävd genom 2007:365.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:278

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Anna Jegnell
(Finansdepartementet)