Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:279

Publicerad den 22 maj 2019
Utfärdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 15 och 18 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3) För varje värdepappersfond ska det finnas en aktuell informationsbroschyr.

3)

Senaste lydelse 2018:2026.

Informationsbroschyren ska innehålla

  1. fondbestämmelserna,

  2. de ytterligare uppgifter som behövs för att man ska kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den,

  3. en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil,

  4. uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra åt någon annan att utföra enligt 4 och 5 §§,

  5. uppgifter om vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras i,

  6. för det fall fondmedlen får placeras i derivatinstrument, uppgifter om i vilket syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivatinstrument kan påverka fondens riskprofil, och

  7. uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy.

För en värdepappersfond som hänvisar till ett referensvärde som avses i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 finns det i artikel 29.2 ytterligare bestämmelser om informationsbroschyrens innehåll.

Bestämmelser om vad en informationsbroschyr ska innehålla finns även i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

4) Fondbolaget ska för varje värdepappersfond som det förvaltar lämna

4)

Senaste lydelse 2016:892.

  1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång, och

  2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång.

Årsberättelser och halvårsredogörelser ska innehålla den information som behövs för att man ska kunna bedöma varje värdepappersfonds utveckling och ställning. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget ska i samband med att bolaget lämnar sådan information som avses i 22 § tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelsen och halvårsredogörelsen.

Utöver det som anges i andra stycket ska årsberättelsen innehålla uppgifter om det sammanlagda ersättningsbeloppet för räkenskapsåret, fördelat på fasta och rörliga ersättningar, som fondbolaget betalat ut till sin personal samt om efterlevnaden och väsentliga förändringar av fondbolagets ersättningspolicy.

Bestämmelser om vad en årsberättelse och en halvårsredogörelse ska innehålla finns även i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:279

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Anna Jegnell
(Finansdepartementet)