Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:415

Publicerad den 11 juni 2019
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument2)

1)

Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237.

2)

Lagen omtryckt 1992:558.

Senaste lydelse av

2 kap. 1 § 2007:535

2 kap. 2 § 2013:564

2 kap. 3 § 2007:535

2 kap. 4 § 2012:378

2 kap. 5 § 2012:378

2 kap. 6 § 2012:378

2 kap. 7 § 2007:535

2 kap. 8 § 2005:833

2 kap. 9 § 2007:535

2 kap. 10 § 2007:535

2 kap. 11 § 2018:2025

2 kap. 12 § 2018:323

2 kap. 13 § 2012:378

2 kap. 14 § 2012:378

2 kap. 15 § 2012:378

2 kap. 16 § 2007:535

2 kap. 17 § 2015:712

2 kap. 18 § 2007:535

2 kap. 19 § 2012:378

2 kap. 20 § 2012:378

2 kap. 21 § 2012:378

2 kap. 22 § 2007:535

2 kap. 23 § 2007:535

2 kap. 24 § 2012:378

2 kap. 25 § 2007:365

2 kap. 26 § 2012:189

2 kap. 27 § 2012:189

2 kap. 28 § 2007:535

2 kap. 29 § 2012:378

2 kap. 30 § 2007:535

2 kap. 31 § 2012:378

2 kap. 32 § 2007:535

2 kap. 33 § 2007:535

2 kap. 34 § 2015:395

2 kap. 35 § 2012:378

2 kap. 36 § 2012:189

2 kap. 37 § 2007:535

2 kap. 38 § 2007:535

2 kap. 39 § 2015:958

2 kap. 40 § 2015:958

2 a kap. 3 § 2007:535

2 a kap. 6 § 2007:535

2 b kap. 1 § 2012:378

2 b kap. 2 § 2005:833

2 b kap. 3 § 2007:535

2 b kap. 4 § 2010:2055

2 c kap. 1 § 2012:378

2 c kap. 2 § 2012:378

2 c kap. 3 § 2012:378

2 c kap. 4 § 2012:378

6 kap. 1 e § 2017:680

6 kap. 1 f § 2007:535

rubriken närmast före 2 kap. 1 § 2005:833

rubriken närmast efter 2 kap. 1 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 2 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 4 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 6 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 8 § 2005:833

rubriken närmast efter 2 kap. 8 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 9 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 10 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 11 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 13 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 18 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 20 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 21 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 24 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 25 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 28 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 32 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 34 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 35 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 36 § 2005:833

rubriken närmast före 2 kap. 37 § 2007:365

rubriken närmast före 6 kap. 1 e § 2005:833

rubriken närmast före 6 kap. 1 f § 2005:833.

dels att 2, 2 b och 2 c kap., 2 a kap. 3 och 6 §§ och 6 kap. 1 e och 1 f §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 1 e och 1 f §§ ska utgå,

dels att 1 kap. 1 §, 2 a kap. 11 § och 6 kap. 1 a, 1 c, 1 d, 1 h, 3 a, 3 b, 3 l, 3 n, 5 och 5 a §§ ska ha följande lydelse.

3) I denna lag betyder

3)

Senaste lydelse 2017:680.

aktierelaterat överlåtbart värdepapper:

 1. aktie och överlåtbart värdepapper som kan jämställas med aktie, såsom interimsbevis, fondaktierätt och teckningsrätt, samt

 2. överlåtbart värdepapper, såsom konvertibel där emittenten har rätt att begära konvertering och teckningsoption, som ger rätt att förvärva sådant värdepapper som avses i 1 genom konvertering eller utövande av annan rättighet som värdepapperet är bärare av, om värdepapperet utfärdats av emittenten av den aktie som rättigheten hänför sig till eller av ett bolag som ingår i samma koncern som den emittenten,

anmält avvecklingssystem: det som anges i 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,

börs: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

emissionsprogram: ett program för utgivning av icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper av likartad sort eller kategori, fortlöpande eller vid upprepade tillfällen under en särskilt angiven emissionsperiod,

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden,

företag med begränsat börsvärde: ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har ett genomsnittligt börsvärde på mindre än 100 miljoner euro beräknat på slutkursen för de tre föregående kalenderåren,

kvalificerade investerare:

 1. kund som avses i 9 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden, om inte denna kund har begärt att bli behandlad som en icke-professionell kund,

 2. kund som avses i 9 kap. 5 § lagen om värdepappersmarknaden,

 3. enhet som avses i 9 kap. 7 § lagen om värdepappersmarknaden, om inte denna enhet har begärt att bli behandlad som en icke-professionell kund, samt

 4. kund som avses i punkten 13 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen om värdepappersmarknaden,

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG,

målbolag: bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande lämnas,

offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt bolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier till budgivaren,

penningmarknadsinstrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden,

reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,

samverkande system: det som anges i 2 § lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU, och

överlåtbara värdepapper: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden.

4) Bestämmelserna i artiklarna 21.2, 21.5 första stycket, 21.11, 23.1 och 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ska också gälla för erbjudandehandlingar.

4)

Senaste lydelse 2006:454.

  5) För övervakningen av att denna lag och lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden följs, får Finansinspektionen begära att

  5)

  Senaste lydelse 2018:1622.

 1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat,

 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Vid tillämpningen av 4 kap. gäller inte första stycket 2.

Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en fråga som rör reglering som motsvarar den i 4 kap., gäller inte första stycket 2.

6) Finansinspektionen får tillfälligt förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande, om det finns skälig anledning att anta att uppköpserbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

6)

Senaste lydelse 2007:535.

Finansinspektionen får tillfälligt förbjuda marknadsföring av ett offentligt uppköpserbjudande, om det finns skälig anledning att anta att uppköpserbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Ett beslut om förbud som avses i första eller andra stycket får gälla under högst tio arbetsdagar.

7) Finansinspektionen får förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande, om det strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

7)

Senaste lydelse 2007:535.

Finansinspektionen får förbjuda marknadsföring av ett offentligt uppköpserbjudande, om uppköpserbjudandet strider mot denna lag eller lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Ett förbud som avses i första eller andra stycket ska upphävas om uppköpserbjudandet inte längre strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

8) Om Finansinspektionen finner att en anmälan inte har gjorts som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat där bolaget har sitt säte eller, om bolaget inte har säte i en stat inom EES, den stat som avses i artikel 2.1 i i öppenhetsdirektivet. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

8)

Senaste lydelse 2012:378.

Om en anmälan fortfarande inte görs trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, och en sådan anmälan ska göras enligt en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, får Finansinspektionen besluta att den anmälningsskyldige ska anmäla innehavet till bolaget och till Finansinspektionen. Innan åtgärden vidtas ska inspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt.

9) Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av den som

9)

Senaste lydelse 2015:958.

 1. trots att det finns en skyldighet att upprätta en erbjudandehandling inte ansöker om godkännande enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,

 2. inte ansöker om godkännande av ett tillägg till en erbjudandehandling enligt 2 a kap. 11 §,

 3. inte offentliggör en erbjudandehandling enligt 2 a kap. 9 § eller ett tillägg till en erbjudandehandling enligt 2 a kap. 11 §,

 4. inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket, eller

 5. inte i rätt tid offentliggör uppgifter enligt 4 kap. 9 § första stycket eller 18 §.

Avgiften tillfaller staten.

10) För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 1–3 ska sanktionsavgiften fastställas till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

10)

Senaste lydelse 2017:680.

För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 4 ska sanktionsavgiften fastställas till lägst 15 000 kronor och högst det högsta av

 1. för en juridisk person:

  a) ett belopp som per den 26 november 2013 i svenska kronor motsvarade tio miljoner euro,

  b) fem procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå, eller

  c) två gånger den vinst som den juridiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

 2. för en fysisk person:

  a) ett belopp som per den 26 november 2013 i svenska kronor motsvarade två miljoner euro, eller

  b) två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 5 ska sanktionsavgiften fastställas enligt andra stycket 1.

Om överträdelsen som anges i 3 a § första stycket 4 eller 5 har skett under den juridiska personens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

11) Finansinspektionen får meddela ett beslut om en sanktionsavgift bara om den som inspektionen avser att ta ut avgiften av har delgetts en upplysning om att frågan om sanktionsavgift har tagits upp av inspektionen

11)

Senaste lydelse 2015:958.

 1. inom sex månader från det att överträdelsen ägde rum i de fall som avses i 3 a § första stycket 1–3, eller

 2. inom två år från det att överträdelsen ägde rum i de fall som avses i 3 a § första stycket 4 eller 5.

12) En sanktionsavgift som har beslutats enligt 3 a § första stycket 1–3 faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet eller domen fått laga kraft.

12)

Senaste lydelse 2015:958.

13) Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet enligt denna lag samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i den utsträckning som följer av öppenhetsdirektivet.

13)

Senaste lydelse 2012:189.

14) Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet.

14)

Senaste lydelse 2012:189.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:415

1. Denna lag träder i kraft den 21 juli 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om

a) prospekt som har godkänts före ikraftträdandet, till dess att prospektets giltighetstid har löpt ut eller senast till den 22 juli 2020,

b) sådana erbjudandehandlingar som avses i 2 a kap. 3 § där det vederlag som erbjuds utgörs av överlåtbara värdepapper som ges ut eller innehas av budgivaren och som har godkänts av Finansinspektionen före ikraftträdandet, till den 22 januari 2020, och

c) sådana dokument som enligt 2 b kap. 2 § och 2 c kap. 2 § upprättas vid fusioner och delningar och som har lämnats in för granskning till Finansinspektionen före ikraftträdandet, till den 22 januari 2020.

3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Anna Jegnell
(Finansdepartementet)