Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:417

Publicerad den 11 juni 2019
Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237.

2) Denna lag innehåller bestämmelser om sådan inlåningsverksamhet som andra företag än institut enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti får driva.

2)

Senaste lydelse 2005:934.

Lagen gäller inte för inlåningsverksamhet för vilken det ska upprättas prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:417

1. Denna lag träder i kraft den 21 juli 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om verksamhet för vilken det har upprättats prospekt som har godkänts före ikraftträdandet till dess att prospektets giltighetstid har löpt ut eller senast till den 22 juli 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)